ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰਿਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
Гражданство Черногории за апартамент в Porto Montenegro - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Черногории за апартамент в Porto Montenegro - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Черногории за апартамент в Porto Montenegro - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Черногории за апартамент в Porto Montenegro - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Черногории за апартамент в Porto Montenegro - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Черногории за апартамент в Porto Montenegro - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Черногории за апартамент в Porto Montenegro - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Черногории за апартамент в Porto Montenegro - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Черногории за апартамент в Porto Montenegro - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Черногории за апартамент в Porto Montenegro - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Черногории за апартамент в Porto Montenegro - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Черногории за апартамент в Porto Montenegro - AAAA ADVISER LLC
Гражданство Черногории за апартамент в Porto Montenegro - AAAA ADVISER LLC
 • ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਲਰੀ ਵਿerਅਰ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ - ਏਏਏਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਲਐਲਸੀ
 • ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਲਰੀ ਵਿerਅਰ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ - ਏਏਏਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਲਐਲਸੀ
 • ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਲਰੀ ਵਿerਅਰ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ - ਏਏਏਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਲਐਲਸੀ
 • ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਲਰੀ ਵਿerਅਰ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ - ਏਏਏਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਲਐਲਸੀ
 • ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਲਰੀ ਵਿerਅਰ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ - ਏਏਏਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਲਐਲਸੀ
 • ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਲਰੀ ਵਿerਅਰ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ - ਏਏਏਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਲਐਲਸੀ
 • ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਲਰੀ ਵਿerਅਰ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ - ਏਏਏਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਲਐਲਸੀ
 • ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਲਰੀ ਵਿerਅਰ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ - ਏਏਏਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਲਐਲਸੀ
 • ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਲਰੀ ਵਿerਅਰ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ - ਏਏਏਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਲਐਲਸੀ
 • ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਲਰੀ ਵਿerਅਰ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ - ਏਏਏਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਲਐਲਸੀ
 • ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਲਰੀ ਵਿerਅਰ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ - ਏਏਏਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਲਐਲਸੀ
 • ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਲਰੀ ਵਿerਅਰ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ - ਏਏਏਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਲਐਲਸੀ
 • ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਲਰੀ ਵਿerਅਰ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ - ਏਏਏਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਲਐਲਸੀ

ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰਿਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਵਿਕਰੇਤਾ
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ
ਆਮ ਕੀਮਤ
$ 500,000.00
ਛੂਟ ਮੁੱਲ
$ 500,000.00
ਆਮ ਕੀਮਤ
ਵੇਚਿਆ
ਯੂਨਿਟ ਮੁੱਲ
ਲਈ 
ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰਿਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ + ਮੌਂਟੇਨੇਗਰੋ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ

ਨਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਪੋਰਟੋ ਮੌਂਟੇਨੇਗਰੋ

ਬੋਕਾ ਪਲੇਸ ਪੋਰਟੋ ਮੌਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ. ਇੱਥੇ, ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ onੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਬੋਕਾ ਪਲੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫੇ, ਇਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ; ਇੱਥੇ ਖੋਜਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ.

ਵੱਖਰੇ wayੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ:

 • ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਗ - ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ
 • ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਟਲ ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਓ.
 • ਪੂਲ ਅਤੇ ਛੱਤ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ Energyਰਜਾ ਕੇਂਦਰ
 • ਗੋਰਮੇਟ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
 • ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਗੈਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ
 • ਸੰਕਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟਰੋਨੋਮਿਕ ਹਾਲ
 • ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮਨੋਰੰਜਨ
 • ਤਿੰਨ ਹਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਨੇਮਾ
 • ਇਨਡੋਰ ਚੜਾਈ ਦੀਵਾਰ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ
 • ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ

ਬੋਕਾ ਪਲੇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਨ. ਇਸ ਹਲਕੇ-ਭਰੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਬੋਕਾ ਪਲੇਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੋਰਟੋ ਮੌਂਟੇਨੇਗਰੋ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਸਾਈਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 • ਖੁੱਲੀ ਯੋਜਨਾ
 • ਕੁਦਰਤੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ
 • ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ
 • ਪੋਰਟੋ ਮੌਂਟੇਨੇਗਰੋ ਮਰੀਨਾ ਅਤੇ ਬੇਟਰ ਆਫ਼ ਕੋਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼
 • ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਨਿੱਜੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ

ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਓਪਨ-ਪਲਾਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.

 • 69 ਨਿੱਜੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ
 • ਐਮ-ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
 • ਨਿਵੇਕਲੇ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
 • ਅਨੰਤ ਪੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
 • ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਥੀਓਡਰ ਅਤੇ ਮਿਲਜਨ ਸੁੱਕਨੋਵਿਚ ਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੌਖਾ ਮੌਕਾ
 • ਸਟੂਡੀਓਜ਼, 1, 2 ਅਤੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਡੁਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਂਟਹਾਉਸ

ਬੋਕਾ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ:

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਂਟੇਨੇਗਰਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀਬੀਆਈਪੀ) ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਅਨੌਖਾ ਮੌਕਾ ਹੈ. ਬੋਕਾ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੌਂਟੇਨੀਗਰਿਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੌਖਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ RUS ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ENG ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ