ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੀਤੀ

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੀਤੀ

ਰੱਦ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ

ਜੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਟੀਇਲੀਫੋਨ: + 44 20 3807 9690 ਈ-ਮੇਲ: info@vnz.bz... ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.